5.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW
 
Od 01.01.2018 r. SIEŃCZYK CEZARY ICT SOLUTIONS realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Sieńczyk Cezary ICT Solution poprzez realizację projektu termomodernizacji”.
 
 
Opis projektu
 
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej termomodernizacji budynku przedsiębiorstwa Sieńczyk Cezary ICT Solutions, czego efektem będzie osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W ramach przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne instalacji co oraz instalacji c.w.u., ocieplenie ścian oraz dachu, wymiana oświetlenia, wymiana okien, drzwi i bram, instalacji paneli fotowoltaicznych ora instalacji kolektorów słonecznych. Dodatkowo zostanie wdrożony system zarządzania energią zgodnie z audytem energetycznym.
 
 
Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Cezary Sieńczyk ICT Solutions poprzez osiągnięcie wysokiej efektowności energetycznej. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych projektu:
 • Obniżenie kosztów zużycia energii poprzez przeprowadzenie głębokiej kompleksowej termomodernizacji budynku,
 • Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, gazów oraz płynów do otoczenia z korzyścią dla środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie biomasy w systemie grzewczym oraz energii ze źródeł odnawialnych,
 • Podniesienie komfortu cieplnego obiektu dla użytkowników poprzez wdrożenie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie,
 • Poprawa estetyki oraz standardu technicznego budynku.

Cele projektu wpisują się w cele 5 Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna” oraz w cele Działania 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw”.

Wskaźnikami produktu w projekcie są:
1.    Liczba przedsiębiorstw które w wyniku wsparcia poprawiły swoją efektywność energetyczną.
2.    Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków.
3.    Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji.
4.    Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
5.    Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej OZE.
6.    Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
7.    Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
8.    Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
9.    Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.Wskaźnikiem rezultatu w projekcie są:
1.    Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej.
2.    Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.
3.    Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.
4.    Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.
5.    Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE.
6.    Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE.
7.    Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.
8.    Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.


Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego.

Wartość Projektu wynosi  443 171,98 zł
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 220 483,90 zł

 
  
  Zapisz się do naszego newslettera.
  Twój e-mail:
  Możesz zrezygnować w każdej chwili wciskając minus